Publikacije

 

Ljudska prava u Hrvatskoj: pregled stanja za 2022. godinu

Ljudska prava u Hrvatskoj: pregled stanja za 2022. godinu, godišnji je izvještaj Kuće ljudskih prava Zagreb koji daje uvid u kršenja, probleme i izazove u području zaštite i promicanja ljudskih prava u Hrvatskoj. Izvještaj je nastao temeljem sustavnog cjelogodišnjeg praćenja i prikupljanja informacija od relevatnih dionika iz civilnog društva i akademske zajednice koji se bave ljudskim pravima te medija.

Smjernice za unaprjeđenje suradnje organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i regionalne samouprave s naglaskom na neformalne obrazovne programe

Važan dio svake lokalne zajednice čine jedinice lokalne i regionalne samouprave s kojima organizacije civilnog društvačesto surađuju i u svim područjima rada, pa tako i u području neformalnog obrazovanja. U sklopu projekta SKOCKANO, proveli smo istraživanje kako bi bolje razumjeli kako jedinice lokalne i regionalne samouprave i udruge surađuju, ispitali izazove i mogućnosti poboljšanja suradnje. Cilj ovih smjernica je doprinijeti produbljivanju sektorske i međusektorske suradnje udruga i jedinica lokalne i regionalne samouprave u području provođenja neformalnog obrazovanja koji provode udruge.  

Preporuke za unaprjeđivanje suradnje organizacija civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova

Važan dio svake lokalne zajednice čine odgojno-obrazovne ustanove s kojima organizacije civilnog društva često surađuju i dijele napore u poučavanju djece i mladih, a ponekad i samih obrazovnih djelatnika. Bitno je bilo odrediti kako odgojno-obrazovne ustanove i organizacije civilnog društva surađuju, na koji način dovode u simbiozu formalno i neformalno obrazovanje. Cilj ovih preporuka je popuniti prazninu u komunikaciji između formalnog i neformalnog sustava obrazovanja te ponuditi rješenja koja će poboljšati međusobnu suradnju i kvalitetu ovih dvaju sektora. U sklopu projekta SKOCKANO (standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju), nastale su tri skupine preporuka za aktere u sustavu odgoja i obrazovanja. Svakom akteru posvećena je jedna skupina preporuka, a cilj je ovim preporukama dati temelj za unaprjeđenje i osnaživanje suradnje odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva.

Pregled odabranih presuda Europskog suda za ljudska prava protiv Hrvatske za 2021. i 2022. godinu

Poznavanje i razumijevanje sudske prakse Europskog suda za ljudska prava važan je čimbenik za pravilnu primjenu Konvencije i konvencijskih standarda na nacionalnoj razini. Također, sve presude i odluke u predmetima protiv Republike Hrvatske obvezujuće su za državu, što znači da je Republika Hrvatska dužna poduzeti potrebne mjere za izvršenje pojedine presude. Upravo iz navedenih razloga, a u cilju informiranja javnosti o sadržaju donesenih odluka, Kuća ljudskih prava Zagreb izradila je pregled odabranih presuda koje su donesene ili postale konačne u 2021.- 2022. godini.

Branitelji ljudskih prava: izazovi i prepreke

Nastavno na prvi tematski izvještaj o braniteljima ljudskih prava u Hrvatskoj koji je Kuća ljudskih prava Zagreb izradila 2018. godine, ovaj izvještaj pokazuje da u protekle četiri godine nije došlo do poboljšanja te da je velika većina problema s kojima su se branitelji ljudskih prava i organizacije civilnog društva suočavali ostala ista, s izuzetkom područja sudjelovanja u procesima donošenja odluka u kojem je došlo do urušavanja ranije dostignutih standarda u području prava na javnu participaciju. Uklapa se to u generalni trend stagnacije u gotovo svim područjima ljudskih prava u Hrvatskoj koje Kuća ljudskih prava Zagreb već godina bilježi u svojim godišnjim izvješćima.  

Ljudska prava u Hrvatskoj: pregled stanja za 2021. godinu

Ljudska prava u Hrvatskoj: pregled stanja za 2021. godinu, godišnji je izvještaj Kuće ljudskih prava Zagreb koji daje uvid u kršenja, probleme i izazove u području zaštite i promicanja ljudskih prava u Hrvatskoj. Izvještaj je nastao temeljem sustavnog cjelogodišnjeg praćenja i prikupljanja informacija od relevatnih dionika iz civilnog društva i akademske zajednice koji se bave
ljudskim pravima, te medija.
 

Kurikulum za odvjetnike i druge pravne stručnjake o slobodi izražavanja i slobodi medija

Prepoznajući važnost poštivanja i razumijevanja dosega medijskih sloboda u demokratskom društvu, Kuća ljudskih prava Zagreb u suradnji s Veleposlanstvom kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, zajedno s odvjetnicama Vesnom Alaburić i Vanjom Jurić izradila je kurikulum za odvjetnike i druge pravne stručnjake o slobodi izražavanja i slobodi medija.Kurikulum će poslužiti kao osnova za provođenje edukacija o slobodi izražavanja i slobodi medija ali i uspostavljanju pravilne ravnoteže u sukobu prava na slobodu izražavanja i prava na zaštitu ugleda i drugih prava osobnosti. Ovaj kurikulum za odvjetnike i druge pravne stručnjake, namijenjen je jačanju kapaciteta odvjetnika i drugih pravnih stručnjaka, ali i novinara, urednika i medijskih nakladnika u pružanju pravne argumentacije u području slobode izražavanja, i u svrhu smanjenja broja potencijalnih novih predmeta koji završavaju pred Ustavnim sudom ili Europskim sudom za ljudska prava. 

Izazovi za vladavinu prava u kontekstu ljudskih prava

Svrha je ovog rada identificirati i analizirati izazove za vladavinu prava u Republici Hrvatskoj u područjima koja se preklapaju sa zaštitom ljudskih prava. Analiza se provodi u kontekstu Mehanizma vladavine prava Europske komisije s posebnim osvrtom na posljednji Izvještaj Europske komisije o vladavini prava za 2021., Poglavlje za Hrvatsku. U radu će se, prije svega, definirati osnovni koncept ‘vladavine prava’ u pravnom sustavu Europske unije te objasniti međuodnos i povezanost tog koncepta s poštivanjem ljudskih prava, ali i demokracijom kao temeljnim vrijednosnim postavkama Europske unije. Na taj će se način pružiti teorijska i doktrinarna pozadina potrebna za razumijevanje i daljnju analizu konkretnih problema vezanih uz vladavinu prava u hrvatskoj institucionalnoj praksi. U ostatku rada zatim će se identificirati i kritički analizirati nekoliko takvih problema, prije svega onih problema na koje se osvrću izvješća Europske komisije, a odnose se na područje pravosuđa ili na pitanja učinkovitosti djelovanja hrvatskih institucija te međuinstitucijskih odnosa u okviru sustava kočnica i ravnoteža (‘checks and balances’).

Zločin iz mržnje – Priručnik za žrtve

Priručnik daje odgovor na pitanja što je zločin iz mržnje, kome i kako ga prijaviti, koja prava pripadaju žrtvama zločina iz mržnje te koje vrste zaštite stoje na raspolaganju žrtvama zločina iz mržnje u odnosu na njihov specifičan položaj. Priručnik je namijenjen osobama koje su same bile metom zločina iz mržnje ili su svjedočile zločinu iz mržnje, kao i stručnim djelatnicima, organizacijama civilnog društva i svim drugim dionicima koji rade ili se u okviru svog djelovanja susreću sa žrtvama zločina iz mržnje. Uz hrvatski, priručnik je dostupan na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku.  

© 2023 Kuća Ljudskih Prava

To the top ↑