Izazovi za vladavinu prava u kontekstu ljudskih prava

Svrha je ovog rada identificirati i analizirati izazove za vladavinu prava u Republici Hrvatskoj u područjima koja se preklapaju sa zaštitom ljudskih prava. Analiza se provodi u kontekstu Mehanizma vladavine prava Europske komisije s posebnim osvrtom na posljednji Izvještaj Europske komisije o vladavini prava za 2021., Poglavlje za Hrvatsku. U radu će se, prije svega, definirati osnovni koncept ‘vladavine prava’ u pravnom sustavu Europske unije te objasniti međuodnos i povezanost tog koncepta s poštivanjem ljudskih prava, ali i demokracijom kao temeljnim vrijednosnim postavkama Europske unije. Na taj će se način pružiti teorijska i doktrinarna pozadina potrebna za razumijevanje i daljnju analizu konkretnih problema vezanih uz vladavinu prava u hrvatskoj institucionalnoj praksi. U ostatku rada zatim će se identificirati i kritički analizirati nekoliko takvih problema, prije svega onih problema na koje se osvrću izvješća Europske komisije, a odnose se na područje pravosuđa ili na pitanja učinkovitosti djelovanja hrvatskih institucija te međuinstitucijskih odnosa u okviru sustava kočnica i ravnoteža (‘checks and balances’).