Univerzalni periodični pregled (UPR) – Praćenje provedbe odabranih preporuka za Hrvatsku

Vijeće za ljudska prava Ujedinjenih naroda provodi redovno ocjenjivanja stanja ljudskih prava svih država članica UN-a u okviru mehanizma Univerzalnog periodičnog pregleda (Universal periodic review – UPR). Univerzalni periodični pregled jedinstveni je postupak koji svakoj državi članici UN-a pruža mogućnost da predstavi poduzete aktivnosti u cilju poboljšanja stanja ljudskih prava i ispunjavanja svojih međunarodno preuzetih obveza. Pregled se temelji na nacionalnom izvješću koje priprema država članica, podacima UN-a kojima raspolaže Ured Visoke povjerenice za ljudska prava te informacijama koje dostavljaju drugi dionici – nacionalne institucije za ljudska prava poput Pučkog pravobranitelja, organizacija civilnog društva i regionalnih međunarodnih organizacija poput Vijeća Europe. 

Univerzalni periodični pregled koncipiran je kao ciklični proces koji se ponavlja svakih pet godina, a tijekom tog razdoblja država bi trebala učiniti sve što može kako bi do sljedećeg pregleda ispunila preuzete preporuke u praksi. Ishod tog procesa je dokument koji uključuje listu svih preporuka danih državi nad kojom se vrši pregled te očitovanje te države na svaku od dobivenih preporuka, koje države mogu prihvatiti ili primiti na znanje. S obzirom na to da su države obavezne izjasniti se po pitanju svake preporuke, one su odgovorne i za dalju provedbu prihvaćenih preporuka čime se nastoji ostvariti kontinuirani nacionalni i međunarodni nadzor nad njihovom provedbom. 

Pregled stanja za svaku državu članicu sastoji se od tri stadija: pripreme za pregled i izvještavanje o dosadašnjoj provedbi preporuka, pregleda stanja ljudskih prava u državi s usvajanjem izvješća o pregledu te provedbe preporuka i srednjoročnog izvještavanja. 

Trenutno je u tijeku treći UPR ciklus započet 2017. godine uokviru kojega je u studenom 2020. godine održano 36. zasjedanje Radne skupine na čijem se dnevnom redu našlo stanje ljudskih prava u Hrvatskoj. Temeljem provedene analize Hrvatska je dobila 224 preporuke, od kojih je prilikom usvajanja rezultata UPR-a na Vijeću za ljudska prava u ožujku 2021. podržala 194 preporuke. Podržane preporuke odnose na područja pravnog i općeg implementacijskog okvira, univerzalna i međusektorska pitanja, građanska i politička prava, ekonomska, socijalna i kulturna prava, ženska prava te prava drugih ranjivih skupina. Preostalih 30 preporuka koje se odnose na migrante, izbjeglice i tražitelje azila Hrvatska je primila na znanje, naglasivši kako smatra da je zbog jezika tih preporuka koje se tiču policijskog postupanja s migrantima ovo osjetljivo pitanje potrebno dodatno objasniti. 

Kuća ljudskih prava Zagreb provodi kontinuirani monitoring i analizu implementacije odabranih preporuka koje Hrvatska dobila u trećem ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda ljudskih prava UN-a. Analiza implementacije odabranih preporuka redovito se komunicira i raspravlja unutar zagovaračkih koordinacija organizacija civilnog društva, kao i prilikom sastanaka s predstavnicima diplomatskih predstavništava drugih zemalja u RH. Pregled praćenja provedbe preporuka za razdoblje od siječnja 2021. godine do srpnja 2022. godine dostupan je ovdje.