Radionica: Utuživost ekonomskih i socijalnih prava

Često se govori da su ekonomska i socijalna prava sličnija programskim ciljevima nego građanskim i političkim pravima i slobodama, koja se nazivaju još i pravima prve generacije i označavaju kao „negativna“ prava – prava koja podrazumijeva da države i drugi subjekti ne smiju da se miješaju u slobode građana. 

Zbog ovakve podjele na generacije prava i na pozitivna prava (koja iziskuju neko činjenje da bi se mogla ostvariti) i negativna prava (koja zabranjuju uplitanje u njihovo uživanje), tijekom dužeg vremenskog perioda, a posebno za vrijeme Hladnog rata, ekonomska i socijalna prava su mahom bila bez mogućnosti utuživanja, odnosno bez zaštite u slučaju povreda tih prava koje se gotovo svakodnevno dešavaju.

Donošenje i početak primjene Opcionalnog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, uz sve češće ukazivanje na međuzavisnost ljudskih prava, mijenjaju prethodno opisanu sliku.

Upravo iz tog razloga organizirali smo radionicu o utuživosti ekonomskih i socijalnih prava na kojoj smo se bavili pitanjima koja se odnose na pravnu prirodu obaveza država u pogledu zaštite i unapređenja ekonomskih i socijalnih prava, i načinima zaštite ovih prava, uz osvrt na praktične primjere borbe za zaštitu ovih prava, uključujući i u prakse Inicijative A 11 – udruženja koje se bavi zaštitom i unapređenjem ekonomskih i socijalnih prava najugroženijih građana i građanki u Srbiji.

Radionicu su vodili Danilo Čurčić i Milijana Trifković iz Inicijative A11. 

Materijali s radionice i kurikulum dostupni su na poveznicama niže:

Utuživost ekonomskih i socijalnih prava_Zagreb

Mesto ESP u sistemu ljudskih prava i pravna priroda obaveza država prema PESK

Draft GC 9 ICESCR

European Social Charter Revised

Opcioni-protokol-1

Kurikulum za radionicu o utuživosti ekonomskih i socijalnih prava

Projekt je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj kroz financijske mehanizme Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške. Sadržaj edukativnih materijala isključiva je odgovornost Kuće ljudskih prava Zagreb i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.