Ostvarivanje ljudskih prava u RH tijekom 2020. godine bilo je obilježeno mjerama usvojenim kao odgovor na pojavu i širenje epidemije koronavirusa čiji utjecaj ima brojne posljedice na ostvarivanje političkih, socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava u Hrvatskoj i u svijetu. Uslijed epidemije došlo je do stagnacije u područjima ljudskih prava gdje je prethodnih godina zabilježen pomak, kao i do nazadovanja u ostvarivanju ljudskih prava pojedinih društvenih skupina. Ovaj tematski izvještaj osvrće se na pravno-institucionalni kontekst u kojemu su usvajane protuepidemijske mjere te izdvaja probleme specifične u područjima zaštite najranjivijih i marginaliziranih skupina i pojedinaca.