Brošura O Europskoj uniji kroz ljudska prava, kvalitetu demokracije i vladavinu prava nastala je kao završna aktivnost projekta 1000 ZA–ŠTO O EU – informiranje građana o rezultatima pregovora i utjecajima pristupnog procesa na njihov svakodnevni život financiranom kroz sredstva Europske unije (IPA INFO 2010). Brošura je podijeljena u tri dijela. Prvi dio predstavlja izbor najzanimljivijih pitanja građana i građanki o Europskoj uniji i ljudskim pravima, kvaliteti demokracije i vladavini prava koji su emitirani u sklopu jednominutnih radijskih emisija na Radio mreži. Drugi dio ove brošure odnosi se na rad zagovaračke koalicije organizacija civilnog društva Platforma 112 – Za Hrvatsku vladavine prava, koja je nastala na temelju jednogodišnjeg intenzivnog, organiziranog praćenja pregovora u poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava tijekom 2011. godine, u svrhu ukazivanja na izazove u provedbi reformi od presudnog značaja za zaštitu ljudskih prava. Jedan od najvećih izazova za Platformu 112 kao nacionalnu zagovaračku koaliciju primarno usmjerenu na rad Vlade svakako je komunikacija s građanima i lokalnim zajednicama. Bez pritiska na institucije vlasti u pogledu demokratskih standarda i reformi, svi pozitivni pomaci postignuti u pristupnom razdoblju neće biti održivi. Zbog toga ovdje predočavamo samo neke od brojnih zagovaračkih aktivnosti Platforme 112, u nadi da će nam se zainteresirani građani obratiti. Treći dio brošure predstavlja svojevrsni dodatak za one koji žele znati više o Europskoj uniji, bilo kroz dodatana čitanja publikacija, brošura i letaka o Europskoj uniji nastalih od strane partnerskih organizacija civilnog društva, bilo kroz informiranje o članicama Platforme 112 ili o institucijama Republike Hrvatske koje su uključene u pregovaračke procese.