Vijeće Europe poručilo Hrvatskoj da organizira dodatne edukacije sudaca o načelima i pravnim standardima zaštite slobode izražavanja utvrđenih u praksi ESLJP-a radi efikasne zaštite medijskih sloboda

Kuća ljudskih prava Zagreb je 2021. godine podnijela Odboru ministara Vijeća Europe Rule 9 komunikaciju za grupu slučajeva Stojanović protiv Hrvatske vezano uz mjere koje Hrvatska ima obavezu poduzeti u cilju sprečavanje budućih kršenja prava na slobodu izražavanja zajamčenog Europskom konvencijom o ljudskim pravima. 

Prisjetimo se da je u ovoj grupi slučajeva riječ o presudama protiv novinara/ki i njihovih medijskih kuća za klevete ili uvrede visoko pozicioniranih političara i drugih osoba iz javnog života. Europski sud za ljudska prava je u tim slučajevima presudio protiv Hrvatske s obrazloženjem da su domaći sudovi pogrešno razlučili činjenične tvrdnje od vrijednosnih sudova (mišljenja, komentara) novinara. 

Odbor ministara Vijeća Europe već nekoliko godina vrši nadzor nad provedbom mjera iz ovih presuda smatrajući da još uvijek nije postignut cilj sprječavanja kršenja prava na slobodu izražavanja u budućnosti. Revidirajući Akcijski plan za implementaciju presuda Europskog suda za ljudska prava, Hrvatska Vlada iznijela je stajalište da je Hrvatska donijela mjere koja su dovoljna garancija sprječavanja sličnih kršenja slobode izražavanja u budućnosti i da daljnji nadzor nije potreban. 

Na ovaj odgovor Vlade, Kuća ljudskih prava Zagreb je upozorila Odbor ministara na brojna kršenja medijskih sloboda u Hrvatskoj, porast tužbi protiv novinara i medijskih kuća, napada i prijetnji na novinare te dala preporuke kako da se pristupi poštivanju slobode izražavanja, među kojima su edukacijske aktivnosti za sutkinje i suce. Također, KLJP smatra da bi prestanak nadzora Hrvatske bio preuranjen te je pozvala  Hrvatsku Vladu da poduzme dodatne mjere za zaštitu slobode izražavanja.

Opći zaključak Odbora ministara Vijeća Europe je da domaći sudovi imaju poteškoća u primjeni sudske prakse Europskog suda te da im je teško uskladiti dva ili više prava iz Konvencije. Domaći sudovi često izriču nerazmjerne sankcije, posebno u slučajevima koji se odnose na klevetu i uvredu. Vijeće Europe uzelo je u obzir prijedloge Kuće ljudskih prava i naglasilo je potrebu dodatne edukacije sudaca odnosno, planiranja i provođenja značajne i sustavne obuke u suradnji s Vijećem Europe, kao daljnjih potrebnih mjera koje Hrvatska Vlada mora poduzeti.