Transpozicija Direktive EU 2019/1937 o zaštiti zviždača u jugoistočnoj Europi: Izazovi i naučene lekcije

Analiza koju je provela Koalicija jugoistočne Europe za zaštitu zviždača ima za cilj ocijeniti proces transpozicije Direktive Europske unije (EU) o zviždačima u Hrvatskoj, Bugarskoj, Grčkoj i Rumunjskoj. Cilj je bio procijeniti kvalitetu procesa transpozicije i podijeliti nalaze i naučene lekcije. Direktiva EU-a o zviždačima, koja je na snazi ​​od prosinca 2019., ima za cilj zaštititi zviždače i spriječiti prijevaru, korupciju i teška kaznena djela. Rok za transpoziciju za države članice bio je prosinac 2021., no većina zemalja, osim Danske i Švedske, kasnila je sa usklađivanjem relevantnih zakona. Hrvatska je također bila suočena s kašnjenjima što je dovelo do pokretanja postupka povrede prava od strane Europske Komisije. Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti kojim se provodi Direktiva EU-a o zviždačima stupio je na snagu u travnju 2022. čime se zamjenio postojeći pravni okvir. Iako su glavni zaštitni mehanizmi za zviždače ostali nepromijenjeni, Zakon je uveo nekoliko novina u cilju usklađivanja sa EU standardima.