Projekt V-START

Kuća ljudskih prava Zagreb u suradnji s partnerskim organizacijama COSPE – Suradnja za razvoj zemalja u nastajanju (Italija), ZARA – Građanska hrabrost i borba protiv rasizma (Austrija) i efms – Europski forum za migracijske studije (Njemačka) provodi transnacionalni projekt “V-START – Podrška žrtvama kroz podizanje svijesti i umrežavanje”, financiran od strane Glavne uprave za pravosuđe i zaštitu potrošača Europske komisije.

Ovaj projekt usmjeren je na žrtve zločina iz mržnje, prvenstveno migrante, tražitelje azila i izbjeglice, LGBTIQ osobe i Rome te na organizacije koje se u svom radu zalažu za njihova prava. V-Start fokusira se na provedbu Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela.

Zločini iz mržnje dio su svakodnevice diljem EU pri čemu veliki izazov predstavlja problem njihovog neprijavljivanja ili nedovoljnog prijavljivanja te  nedostatne ili nepostojeće svijesti žrtava o pojmu zločina iz mržnje i njihovim pravima. Najčešći razlozi neprijavljivanja navedenih zločina su njihovo neidentificiranje, žrtvin strah od osvete, nepovjerenje u pravosudna tijela i sustav kaznenog pravosuđa te nedostatno znanje o postojanju službi za pružanje podrške žrtvama i kako im pristupiti.

Glavni ciljevi projekta V-Start su jačanje svijesti žrtava o službama podrške,  olakšavanje pristupa postojećim pravnim lijekovima te ostvarivanje i zaštita temeljnih prava žrtava. Također, ovaj projekt doprinosi poboljšanju sustava službe podrške žrtvama zločina iz mržnje, unaprijeđenju znanja i vještina stručnjaka/inja koje se u svom radu bave žrtvama zločina iz mržnje, povezivanju služba podrške, organizacija civilnog društva i pravnih stručnjaka/inja u području zaštite i ostvarivanja prava navedenih žrtava te u konačnici, promicanju suradnje, razmjene znanja i iskustva među relevantnim dionicima.

Glavne aktivnosti i rezultati projekta uključuju istraživanje u svakoj zemlji, koje se provodi u svrhu mapiranja postojećih nacionalnih sustava pružanje podrške žrtvama, umrežavanje organizacija civilnog društva koje se bave diskriminacijom, zločinima iz mržnje i podrškom žrtvama istih, održavanje treninga za organizacije civilnog društva, pravne djelatnike/ce, policijske službenike/ce te ostale relevantne dionike koji/e rade sa žrtvama ili potencijalnim žrtvama zločina iz mržnje te provođenje kampanja u svrhu informiranja i podizanja svijesti, uključujući izradu četiri praktična vodiča za žrtve zločina iz mržnje.

Projekt V-Start sufinanciran je iz Programa za pravosuđe Europske unije (2014.-2020.)Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Kuće ljudskih prava Zagreb i ni na koji način ne odražavaju stajališta Europske komisije.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Kuće ljudskih prava Zagreb te nužno ne odražavaju stajališta Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Kuće ljudski prava Zagreb i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.